Meiji Jingu (明治神宮)

Meiji Jingu (明治神宮)

ศาลเจ้าเมจิเป็นศาลเจ้าชินโต สร้างขึ้นในปี 1920 เพื่อร้าลึกถึงดวงวิญญาณพระจักรพรรดิเมจิที่สวรรคตเมื่อปี 1912 และจักรพรรดินีโชเคนที่สวรรคตเมื่อ 1914 มีพื้นที่ครอบคลุมถึง เจ็ดแสนตารางเมตร พื้นที่ถูกปกคลุมไปด้วยป่าดิบเขามีต้นไม้ที่ต่างสายพันธุ์เป็นร้อยๆ ชนิดและมีมากกว่าแสนต้น ต้นไม้เหล่านี้ถูกบริจาคมาจากทั่วทุกแห่งในประเทศญี่ปุ่นเพราะพระจักรพรรดิ เมจิท่านเป็นศูนย์กลางความนับถือของประชาชนอย่างล้นหลามจริงๆ น่าชมเชยความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ คนจริงๆ ที่ท้าให้มีสถานที่ได้พักผ่อนเย็นสบายแบบนี้

ศาลเจ้าเมจิ

ทางเข้าของศาลเจ้าเมจิจะมีประตู Torii ขนาดยักษ์อยู่ ซึ่งท้าให้ทราบว่าถึงเขตศักดิ์สิทธิ์แล้วนะ พอก้าวผ่านประตูเข้าไปข้างในแล้วกลิ่นหอมของธรรมชาติก็จะลอยเข้ามาแตะจมูกที เดียว ไม่ได้เว่อร์นะ เพราะสัมผ้สได้ถึงความสงบ ความร่มเย็น สบายใจและมีเสียงของแมลงขับกล่อมไปตลอดทาง ไม่รู้สึกร้าคาญเลย ตลอดสองข้างทางจะมีต้นไม้สูงใหญ่รอบล้อมไปเรื่อยๆ เดินต่อไปจะมีป้ายและโคมสไตล์เซนอยู่เป็นระยะตลอดทาง เดินเข้าไปอีก ใกล้ๆ ส่วนหลัก แล้วจะเจอกับถังสาเกวางเรียงกันอยู่อย่างเป็นระเบียบสีสันสวยงามทีเดียว อีกฝั่งก็จะมีถังไวน์สีน้้าตาลวางเรียงอยู่ด้วยเช่นกัน นักท่องเที่ยวใครไปใครมาก็ต้องไปถ่ายรูปกับเจ้าสิ่งนี้กันเป็นแถว ถังสาเกและถังไวน์ทั้งหมดล้วนถูกบริจาคมาเพื่อน้าไปใช้ในวันส้าคัญและพิธี ส้าคัญต่างๆ ของศาลเจ้าเมจิ เช่น วันปีใหม่ พิธีแต่งงาน งานฉลองต่างๆ ก็จะได้ดื่มสาเกหวานเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตด้วย