หุบเขาโอวาคุดานิ

หุบเขาโอวาคุดานิ

โดยการนั่งกระเช้า เพื่อชมบ่อน้้าแร่ก้ามะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ด้า ๑ ฟอง สามารถท้าให้อายุของท่านยืนขึ้นอีกประมาณ ๗ ปี

หุบเขาโอวาคุดานิ
หุบเขาโอวาคุดานิ
หุบเขาโอวาคุดานิ
หุบเขาโอวาคุดานิ
หุบเขาโอวาคุดานิ
หุบเขาโอวาคุดานิ