ดิสนีย์แลนด์ โตเกียว (Disneyland)

เริ่มต้นเมื่อ 21 ปีก่อน ในปี ค.ศ. 1962 เมื่อสภาเทศบาลเขตชิบะ กรุงโตเกียว (Tokyo) ได้ตกลงให้บริษัทโอเรียนเทิ่ล แลนด์ วางผังการปรับปรุงพื้นที่ในเขตอุระยะสึ เป็นพื้นที่จรดปากแม่น้้าเอโดะของอ่าว โตเกียว ซึ่งมีเนื่อที่ถึง 874 เฮคตาร์ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวโตเกียวที่นับวันจะมีพลเมืองแออัดมากขึ้น จนแทบจะหาอากาศบริสุทธิ์ไม่ได้ บริษัท โอเรียนเทิ่ล แลนด์ จึงท้าการติดต่อบริษัท วอลท์ ดิสนีย์ โปรดักชั่น แห่งสหรัฐอเมริกาโดยเอาแนวรากฐาน หลักความมุ่งมั่นเดิมของการสร้างดิสนีย์แลนด์ และดิสนีย์เวิร์ลด์ มารวมกัน เพื่อสร้างอาณาจักรแห่งโลก หฤหรรษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขึ้นเป็นแห่งที่สามของวอลท์ ดิสนีย์ ในดินแดนญี่ปุ่น ในพื้นที่ 874 เฮคตาร์ ของต้าบลอุระยะสึ นั่นเองตามสัญญาซึ่งได้ลงนามกันในปี ค.ศ. 1979 ได้ระบุให้สวนสนุกแห่งนี้มีชื่อว่า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland) และก้าหนดให้บริษัท วอลท์ ดิสนีย์ เป็นผู้ให้และวางผังโครงการหลักของสวนสนุกรวมถึงการออกแบบระบบเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ในการด้าเนินการส่วนต่างๆ ไปจนถึงเพลงต่างๆ ที่ใช้ในอาณาจักรมหัศจรรย์ วอลท์ ดิสนี่ย์ ทั้งสองแห่งในสหรัฐอเมริกาก็จะน้ามาให้ที่นี่ด้วย ส่วนบริษัท โอเรียนเทิ่ล แลนด์ จะต้องรับผิดชอบในการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ตามที่ผังวางไว้ทุกอย่าง ซึ่งคาดว่าจะต้องสูญค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงินกว่า 500 ล้านเหรียญ สหรัฐ (ประมาณ 11,500 ล้านบาท)

ดิสนีย์แลนด์ โตเกียว

ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) ดินแดนแห่งความสนุก เด็กๆ จะมีความสุขกับตัวการ์ตูนต่างๆ ในบรรยากาศแห่งเทพนิยาย สู่ปราสาทของเจ้าหญิงนิทรา จากดินแดนแห่งความฝัน ทะลุเขาแมตเตอร์ฮอร์จ้าลอง ผ่านไปสู่ ทูมอร์โรว์แลนด์ (Tomorrow Land) อาณาจักรแห่งอนาคต ซึ่งที่นี่เด็กๆจะสามารถขึ้นจรวดออกไปสู่นอกโลกและมีจินตนาการไกลออกไปจาก ปัจจุบันชื่อเสียงของดิสนีย์แลนด์ ขจรขจายไปทั่วโลก กลายเป็นอาณาจักรแห่งความสุขที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งคนหรือเด็ก ทั้งโลกใฝ่ฝันถึง เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขเป็นอมตะ